Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

A https://novocatering.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a
KATLAN TÓNI Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

Rövidített név: KATLAN TÓNI Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-708905
Adószám: 12898583-2-43
Székhely: 1192 Budapest, Bercsényi utca 38. fsz. 1. ajtó Postacím: 1192 Budapest, Bercsényi utca 38. fsz. 1. ajtó Telefon: +36 20 9225 006; +36 20 9370 945

E-mail cím: [email protected] Webhely: https://novocatering.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar és az európai jog az irányadó. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 1. 2.2.  Jelen tájékoztató hatálya a https://novocatering.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 2. 2.3.  Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, illetve a webhely szolgáltatásait, funkcióit használó természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. 3.1.  Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 2. 3.2.  Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 1. 4.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „KAPCSOLAT” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 2. 4.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő űrlap esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.

  Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

 1. 4.3.  Kezelt adatok köre:
  Az üzenetet küldő Felhasználó:

  – neve,
  – e-mail címe,
  – üzenet tárgya (e-mail üzenet küldése esetén), – az üzenet tartalma.

 2. 4.4.  Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 3. 4.5.  Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

  Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 4. 4.6.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. 5.1.  Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 2. 5.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

  Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 1. 5.3.  Kezelt adatok köre:

  a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó: – neve,
  – e-mail címe,

  az online megadott hozzájárulás regisztrálásához: – feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,
  – feliratkozás időpontja.

 2. 5.4.  Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 3. 5.5.  Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 4. 5.6.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

6. Közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

 1. 6.1.  Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a közvetlen üzletszerzés céljából történő kapcsolatfelvételhez hozzájárul, az erre vonatkozó nyilatkozat bejelölésével.

 2. 6.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján – figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire – a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Felhasználó telefon történő hívása a hasznos információk közlése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. A telefonhívásokhoz a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül járulhat hozzá Felhasználó. A hozzájárulás önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem járul hozzá a közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonhíváshoz, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és Adatkezelő további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó tevékenységéhez való hozzájárulást nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 1. 6.3.  A kezelt adatok köre: – név,

  – telefonszám.

 2. 6.4.  Az adatkezelés célja: a Felhasználó részére Adatkezelő szolgáltatásainak ajánlása, tapasztalatainak, véleményének beszerzése, akciós ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatása.

 3. 6.5.  Az adatkezelés időtartama: Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 4. 6.6.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

7. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

 1. 7.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „AJÁNLATKÉRÉS” menüpontjából elérhető űrlap használatával ajánlatot kérő Felhasználók.

 2. 7.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az ajánlatkérő felületen található nyilatkozat bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az ajánlatkérés megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem válaszolja meg az ajánlatkérést, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

 1. 7.3.  Kezelt adatok köre:
  Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:

  – neve,
  – e-mail címe,
  – vendégek száma,
  – cégnév,
  – rendezvény tervezett dátuma,
  – rendezvény típusának kiválasztása,
  – az üzenet tartalma,
  – az igényelt szolgáltatásra vonatkozó további információk.

 2. 7.4.  Az adatkezelés célja: ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 3. 7.5.  Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatkérés nyomán nem jön létre szerződés, az Adatkezelő az ajánlat egyeztetését, illetve a kiadott ajánlat érvényességi idejét követő 30 napon belül törli az adatokat.

  Amennyiben az ajánlatkérés nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 4. 7.6.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

8. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos, természetes személy ügyfeleket érintő adatkezelés

8.1. A webhelyen megrendelés leadására nincs lehetőség. Az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelése külön kommunikáció útján lehetséges.

 1. 8.2.  Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelőtől szolgáltatást megrendelő természetes személy Felhasználók.

 2. 8.3.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 3. 8.4.  Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

  A Felhasználó:
  – vezetékneve,
  – keresztneve,
  – telefonszáma,
  – e-mail címe,
  – számlázási cím,
  – megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése, – megrendelt szolgáltatás(ok) díja,

  – szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információk,
  – fizetési mód,
  – a Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk,
  – megrendelés/szerződéskötés időpontja,
  – fizetés időpontja.

 4. 8.5.  Az adatkezelés célja: a szerződés megkötése és a szolgáltatás teljesítése.

 5. 8.6.  Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

  Adatkezelő a szerződés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a 10. fejezet szerint.

 6. 8.7.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

8.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

9. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése

 1. 9.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen Adatkezelővel kapcsolatot létesítő, illetve szolgáltatást megrendelő gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).

 2. 9.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban: Gazdálkodó szervezet) jogos érdeke.

  Adatkezelővel kapcsolatot létesítő Gazdálkodó szervezet jogos érdeke a megrendelést megelőző információcsere lehetővé tétele, illetve az érdekeinek megfelelő szerződés megkötése és teljesítése. Mindezeket természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

  Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

  A kapcsolattartáshoz, a megrendeléshez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a Gazdálkodó szervezet jogos érdekének érvényesítéséhez elengedhetetlen az adatkezelés.

  Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

 3. 9.3.  Kezelt adatok köre:

  A Képviselő: – vezetékneve, – keresztneve,

– e-mail címe, – telefonszáma,

Szerződéskötés esetén továbbá:

a képviselt vállalkozás: – működési formája,
– neve,
– postacíme,

– számlázási címe,
– adószáma, közösségi adószáma, – cégjegyzékszáma.

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
– megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése,
– megrendelt szolgáltatás(ok) vételára,
– szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok,
– fizetési mód,
– Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a szerződés teljesítéséhez szükséges információk,
– szerződéskötés időpontja,
– fizetés időpontja.

 1. 9.4.  Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a kapcsolatfelvétel, illetve a szerződéskötés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Gazdálkodó szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Gazdálkodó szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Gazdálkodó szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Gazdálkodó szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 2. 9.5.  Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás megvalósítása, illetve az Adatkezelő és a Gazdálkodó szervezet között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 3. 9.6.  Az adatkezelés időtartama: üzenetváltás, illetve ajánlatkérés kapcsán, amennyiben annak nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig vagy a Gazdálkodó szervezet igényének teljesítéséig, illetve ajánlat esetén az ajánlat érvényességi idejét követő legfeljebb 30 napig tart. Adatkezelő ezt követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás, illetve ajánlatkérés nyomán szerződéskötés jön létre, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Adatkezelő a szerződés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a 10. fejezet szerint.

 1. 9.7.  Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve szerződéskötés esetén a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 2. 9.8.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatok szolgáltatása a Képviselő részéről a szerződéskötés illetve az eredményes kapcsolattartás előfeltétele. Amennyiben a Képviselő megrendelést kíván leadni, vagy információcserét kezdeményez az Adatkezelővel, köteles az igényének megfelelően a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést, illetve nem tudja megválaszolni a Képviselő kérdéseit.

10. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 1. 10.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: szolgáltatást megrendelő Felhasználók.

 2. 10.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 3. 10.3.  Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó:
  – vezetékneve,
  – keresztneve,
  – számlázási cím, – telefonszáma,
  – e-mail címe,

– megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölése,
– megrendelt szolgáltatás(ok) vételára,
– szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok,
– Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk,
– megrendelés/szerződéskötés időpontja,
– fizetés időpontja.

 1. 10.4.  Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

 2. 10.5.  Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (ügyfél neve, címe, megrendelt szolgáltatásra és díjának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a szerződéskötést megelőző esetleges üzenetváltásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

10.6.Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

11. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

11.1.Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

 1. 11.2.  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

 2. 11.3.  Kezelt adatok köre:

  A panaszos Felhasználó: – vezetékneve,
  – keresztneve,

– lakcíme,
– panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
– panaszának részletes leírása,
– a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
– a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
– panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
– e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
– esetlegesen a panasszal érintett szerződés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

11.4.Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelővel kötött szerződésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

11.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi szerződés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

11.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

11.7.Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

12. Kifogás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés

 1. 12.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: szavatossági jog érvényesítése iránti igényt bejelentő Felhasználók.

 2. 12.2.  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 3. 12.3.  Kezelt adatok köre:

  A Felhasználó: – vezetékneve, – keresztneve, – postacíme,

  – kifogás előterjesztésének helye, ideje és módja, – kifogás részletes leírása,

– a kifogásban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a kifogásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
– kifogás rendezésének módja,

– kifogásra adott válasz tartalma,
– kifogás rendezésének elutasítása esetén annak indoka,
– a Felhasználó által esetlegesen bemutatott vagy átadott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok alapján levonható következtetések, illetve az azokban szereplő személyes adatok,
– e-mail útján küldött kifogás esetén a Felhasználó e-mail címe,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli kifogás esetén a kifogásra vonatkozó bejelentés egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
– a kifogással érintett szerződés vagy más ügylet azonosítója.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

12.4.Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

 1. 12.5.  Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett szavatossági jogokkal kapcsolatos kifogás kivizsgálása és megválaszolása; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésről szóló XXIV. fejezetében meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

 2. 12.6.  Az adatkezelés időtartama: a kifogáskezelés során kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a kifogás elintézésének végétől számított 5 év.

  Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 3. 12.7.  Az adatok tárolásának módja: elektronikus úton Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve papíron a kifogás bejelentésről készült jegyzőkönyvben.

13. Adattovábbítás

13.1. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

13.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

14. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

14.1. Tárhelyszolgáltató és weboldal fejlesztő

14.1.1.Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

14.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

Instant Web Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Instant Web Solution Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-322825
Adószám: 26299190-2-43
Székhely: 1213 Budapest, Csikó sétány 18. III. em. 16. ajtó Postacím: 1116 Budapest, Kisköre utca 7.

Telefon: +36 30 527 50 73
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://uzemeltetes.instantws.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót és a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 1. 14.1.3.  Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

 2. 14.1.4.  Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely, valamint szoftver biztosításával.

 3. 14.1.5.  Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely és szoftver biztosítását jelenti.

14.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

14.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

14.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp)

Cégjegyzékszám: 10018218
Adószám: 20161685162
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA Postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA Telefon: +1 678 999 0141
E-mail: [email protected]
Webhely: https://mailchimp.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját,

továbbá

Szűcs Ádám e. v.

Nyilvántartási szám: 31577303
Adószám: 66085441-1-28
Székhely: 9024 Győr, Ikva u. 14. 2. em. 2 ajtó Postacím: 9024 Győr, Ikva u. 14. 2. em. 2 ajtó

egyéni vállalkozót, mint a hírlevelező rendszer technikai üzemeltetőjét (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 1. 14.2.3.  Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 2. 14.2.4.  Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez, valamint kezeléséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

14.2.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevelezés informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

14.3. Webhelyen található űrlap használatához kapcsolódó adatfeldolgozás

14.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhely „KAPCSOLAT”, illetve „AJÁNLATKÉRÉS” menüpontjából elérhető űrlap használatával üzenetet küldő Felhasználók.

14.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

WPFORMS LLC

Cégjegyzékszám: L14000113547
Székhely: 5592 Whirlaway Rd, Palm Beach Gardens, FL, 33418 Postacím: 2701 Okeechobee Blvd Ste 400, West Palm Beach, FL, 3340 Kapcsolat: https://wpforms.com/contact/
Webhely: https://wpforms.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt, a webhelyen elérhető űrlapokat kezelő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

14.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:

A webhely „KAPCSOLAT” menüpontján keresztül történő üzenet küldése esetén a Felhasználó:
– neve,
– e-mail címe,

– az üzenet tartalma.

A webhely „AJÁNLATKÉRÉS” menüpontján keresztül történő ajánlatkérés esetén a Felhasználó:
– neve,
– e-mail címe,

– vendégek száma,
– cégnév,
– rendezvény tervezett dátuma,
– rendezvény típusának kiválasztása, – az üzenet tartalma,

– az igényelt szolgáltatásra vonatkozó további információk.

 1. 14.3.4.  Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhelyen elérhető űrlapok információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 2. 14.3.5.  Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhelyen elérhető űrlapok informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

14.4.Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

14.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

14.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307
Adószám: IE 6388047V
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Telefon: +353 1 436 1000
Webhely: https://www.google.ie/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét,

továbbá az

Instant Web Solution Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Instant Web Solution Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-322825
Adószám: 26299190-2-43
Székhely: 1213 Budapest, Csikó sétány 18. III. em. 16. ajtó Postacím: 1116 Budapest, Kisköre utca 7.

Telefon: +36 30 527 50 73
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://uzemeltetes.instantws.hu/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 1. 14.4.3.  Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e- mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 2. 14.4.4.  Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

 3. 14.4.5.  Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezés informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely és szoftver működőképességének biztosítását jelenti.

14.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 1. 14.5.1.  Az adatfeldolgozással érintettek köre: szolgáltatást megrendelő Felhasználók.

 2. 14.5.2.  Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  Microsoft Ireland Operations Limited

  Rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.
  Közösségi adószám: IE8256796U
  Székhely: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
  Postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
  Kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu-HU/concern/privacy
  Telefon: +1 800 710 200

  gazdasági társaságot, valamint a

  KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: KBOSS.hu Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Telefon: +36 30 3544 789
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozók).

 1. 14.5.3.  Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a szolgáltatást megrendelő Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölését, a megrendelés időpontját, a megrendelt szolgáltatás árát, és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 2. 14.5.4.  Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

 3. 14.5.5.  Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

14.6. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 1. 14.6.1.  Az adatfeldolgozással érintettek köre: szolgáltatást megrendelő Felhasználók.

 2. 14.6.2.  Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  PerfActa Booking Számviteli Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Rövidített név: PerfActa Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-465645
  Adószám: 12099887-2-43
  Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 3. Fsz. 2. ajtó Postacím: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 3. Fsz. 2. ajtó Telefon: +36 20 406 9110

  E-mail: [email protected] Webhely: http://www.perfacta.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 1. 14.6.3.  Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás az Adatkezelőtől szolgáltatás megrendelő Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölését, a megrendelés időpontját és a megrendelt szolgáltatás árát és esetleges egyéb díjakattartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 2. 14.6.4.  Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 3. 14.6.5.  Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

14.7.Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

14.8.Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

15. Adatvédelem, adatbiztonság

15.1.Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

15.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 1. 15.3.  Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 2. 15.4.  Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelősségeaz adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

15.5.Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1. Tájékoztatáshoz való jog

16.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

16.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

16.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

16.2. Hozzáférési jog

 1. 16.2.1.  A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

 2. 16.2.2.  A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 3. 16.2.3.  A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

 4. 16.2.4.  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

16.3. A helyesbítéshez való jog

 1. 16.3.1.  Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 2. 16.3.2.  Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 3. 16.3.3.  Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

16.4. A törléshez való jog

16.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő

pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

  gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. b)  a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és

  az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

  3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés;
  4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés; 5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;

6. Közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés);
7. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
9. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése);

 1. d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 2. e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy

  tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

16.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

16.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. 16.5.1.  A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a)  a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  2. b)  az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  3. c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  4. d)  a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

   3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
   9. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése).

 2. 16.5.2.  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

 3. 16.5.3.  Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

16.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16.7. Adathordozhatósághoz való jog

 1. 16.7.1.  Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és

  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 2. 16.7.2.  A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:
  a) a hozzájárulás alapján végzett:

  3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés;
  4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés; 5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;

6. Közvetlen üzletszerzés céljából történő telefonos kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés);
7. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés;

b) a Felhasználóval kötött szerződés teljesítésének jogalapjával végzett: 8. Természetes személyekkel kötött szerződés és szolgáltatásnyújtás kapcsán megvalósuló, ügyfeleket érintő adatkezelés.

16.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

16.8. A tiltakozáshoz való jog

16.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

 1. 16.8.2.  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 2. 16.8.3.  A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:

  3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
  9. Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró természetes személy adatainak kezelése.

17. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 1. 17.1.  A 16. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználókérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 2. 17.2.  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 3. 17.3.  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 18. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

17.4.Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

17.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1192 Budapest, Bercsényi utca 38. fsz. 1. ajtó alatti címére, e-mailben a [email protected] e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

18. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

E-mail: [email protected] Webhely: https://naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2023. október 26.

KATLAN TÓNI Kft.